Tietosuoja

BRAND ID OY:N ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN
TIETOSUOJASELOSTE
Pvm: 27.04.2022

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  Brand ID Oy
  Raumanjuovantie 2
  28100 PORI
  Puh. (02) 624 4100
  Y–tunnus: 0651997-0
 2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
  Kirsi Dahlman
  kirsi.dahlman@brandid.fi, puh. 044 738 1925
 3. REKISTERIN NIMI
  Brand ID Oy asiakas- ja markkinointirekisteri
 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE
  Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Brand ID Group ja asiakkaan välinen
  asiakassuhde,
  asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
  Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
  • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen,
  toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
  • Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut Brand ID Groupin
  liiketoiminnan
  kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
  • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
  • brandid.fi-verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen, tavoitteena kohdentaa
  viestimme niin, että asiakas tai potentiaalinen asiakas saa juuri itselleen sopivaa viestintää
 5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:
  • perustiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite
  • lähetetty kysymys tai muu yhteydenotto
  • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
  • yhteydenoton päivämäärä ja kellonaika
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
  • kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja
  • evästeiden ja muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen avulla saatava informaatio
  verkkoselailusta voidaan tallentaa palvelun käytön seuranta- ja kehittämistarkoituksiin.
  Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty
  selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta
  käyttäjä on tullut verkkosivulle
  • tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde
 6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET
  Rekisteröityjen tiedot ja niiden muutokset saadaan brandid.fi -sivustolta,
  yrityspäättäjärekistereistä,
  asiakassuhteen perusteella saaduista, sekä sähköpostitse, puhelimitse tai muulla
  tavalla saapuneilla rekisteröityjen ilmoituksilla.
  Seuraamme myös evästeitä ja käyttäjän vierailu Brand IDn sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen.
 7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN
  TAI
  EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

  Rekisterinpitäjällä on oikeus palvelun toteuttamista varten siirtää henkilötietoja vapaasti
  Euroopan
  unionin tai Euroopan talousalueen sisällä. Rekisterinpitäjällä on myös oikeus siirtää
  henkilötietoja
  Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön
  mukaisesti.
 8. REKISTERIEN SUOJAUS JA HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
  Kunnioitamme henkilötietojen luottamuksellisuutta. Rekisterit on talletettu palomuurein,
  salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Brand ID:n
  valtuuttamilla henkilöillä.
  Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen
  oikeuden saaneilla henkilöillä.
  Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme
  henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen
  henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain
  velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa
  pitempään.
 9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
  Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
  suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Brand ID:n lähettämässä suorasähköpostissa on
  lainmukainen linkki, josta voi halutessaan estää suorapostitukset jatkossa.
  Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin
  tahansa:
  • saada tieto henkilötietojen käsittelystä;
  • saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa itseään koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
  • vaatia henkilötietojen poistamista;
  • peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen
  käsittely perustuu annettuun suostumukseen;
  • vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä
  perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
  • ja vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.
  Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä ja varmentamaan henkilöllisyys ennen
  pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa
  säädetyllä perusteella.
  EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikka sijaitsee, mikäli katsoo, että
  emme ole
  käsitelleet henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 10. YHTEYDENOTOT
  Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse
  seuraavilla
  yhteystiedoilla:
  Brand ID Oy
  Raumanjuovantie 2
  28100 PORI
  kirsi.dahlman@brandid.fi
  Brand ID vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä
  pidentää vastaamisaikaa.
 11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
  Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä
  tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.