ansvar

Kvaliteten, miljön och säkerheten i centrum

Vi tar hänsyn till kvaliteten, miljön och arbetssäkerheten i all vår verksamhet. Vi försöker minimera de negativa miljökonsekvenserna utan att göra avkall på kvaliteten. De anställdas säkerhet har högsta prioritet.

Vår verksamhet är certifierad enligt kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001 och ISO 14001.

 

kvalitet

Vi producerar och levererar produkter av hög kvalitet kostnadseffektivt och inom utsatt tid. Vi ser till att göra saker rätt från början. Var och en på Brand ID ansvarar för kvaliteten på sitt eget arbete.

Om ett kvalitetsfel upptäcks är alla skyldiga att genast utreda orsaken till det och eliminera felet. Vi justerar och utvecklar ständigt vår verksamhet löpande.

Var och en av oss granskar dagligen vårt eget och teamets arbete och verksamheten i sin helhet ur ett utvecklingsperspektiv.

Miljö

Vi strävar efter att använda råvaror och energi effektivt och vill minska våra utsläpp och vår förbrukning i förhållande till våra produktionsvolymer.

Vi följer de miljökrav som vår verksamhet omfattas av.

Vi utbildar, handleder och uppmuntrar hela vår personal att ta sitt miljöansvar.

Säkerhet

Huvudsyftet med säkerhetsarbetet är att skydda människor, egendom och miljö från olyckor och skador samt att säkerställa en störningsfri verksamhet.

Alla ansvarar för att arbeta och agera säkert. Nivån på arbetssäkerheten bedöms i samband med skyddsronder och interna revisioner. Säkerhetsrisker i verksamheten bedöms och följs upp regelbundet och vår arbetsmiljö uppfyller säkerhetskraven.

Vi tar ansvar för personalens säkerhet och välbefinnande i arbetet genom att satsa på företagshälsovård, åtgärder som upprätthåller och främjar arbetsförmågan och en välfungerande arbetsgemenskap. Vi rapporterar och undersöker tillbud och olycksfall och tar lärdom av dem.